เนื่องจากในปัจจุบันกรมการข้าวขาดแคลนบุคลากรในการทำงานวิจัยทั้งเชิงลึก และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรับปรุงพันธุ์ อีกทั้งปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคอาเซียน จึงมีโครงการฯขึ้น และเมื่อโครงการวิจัยสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของกรมการข้าวที่มีองค์ความรู้และความชำนาญในการประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยด้านข้าวทั้งภูมิภาคและส่วนกลาง อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อ่านเพิ่มเติม>

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช

การประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพื…

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 การประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช ณ ห้องออดิทอเรียมชั้...

การติดตามความก้าวหน้าในโครงการ 2559/1 ครั้งที่ 5

การติดตามความก้าวหน้าในโครงการ 2559/1 ครั้งที่ 5

กำหนดการติดตามความก้าวหน้าในโครงการ “พัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”...

สรุป บรรยายการอบรมฯ ครั้งที่ 5

สรุป บรรยายการอบรมฯ ครั้งที่ 5

สรุปการบรรยาย   การอบรม ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและ...

กำหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ 5

กำหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ 5

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ครั...

การติดตามความก้าวหน้าในโครงการฯ  2558/2 ครั้งที่ 4

การติดตามความก้าวหน้าในโครงการฯ 2558/2 ครั้งที่ 4

  การเดินทางติดตามการดำเนินงานหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อให้การดำเนินงานข...

สรุป บรรยายการอบรมฯ ครั้งที่ 4

สรุป บรรยายการอบรมฯ ครั้งที่ 4

สรุปการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล...

ค้นหา