กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ปีที่ 1 ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2557

(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)
ณ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เดินทางเข้าพัก

ภาคบรรยาย

วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2557

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557

เวาลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้รับผิดชอบ

09:00 - 09:10

กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

09:10 - 10:00

การบรรยาย หัวข้อ ทบทวนภาคบรรยายในการฝึกอบรมครั้งที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีจีโนมและชีววิทยาระดับโมเลกุล: การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่

ผศ. ดร. สุรีพร  เกตุงาม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ โรคข้าวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย: โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง (ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อสาเหตุ วิธีทดสอบความต้านทาน พันธุศาสตร์ของความต้านทาน)

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ ชนิดและกลไกของยีนต้านทานโรค (รายละเอียดต่อจากการบรรยายในครั้งที่ 1)

ดร. นงลักษณ์ เภรินทวงค์

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การบรรยาย หัวข้อ ชนิดและกลไกของยีนต้านทานโรค (รายละเอียดต่อจากการบรรยายในครั้งที่ 1)

ดร. นงลักษณ์ เภรินทวงค์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:30

การบรรยาย หัวข้อ Genetic diversity and utilization in plant breeding

Dr. Hugo Volkaert

10:30 - 10:50

รับประทานอาหารว่าง

 

10:50 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุโรคไหม้และการหายีนต้านทานแบบกว้างและยั่งยืน

ดร. กัญญณัช ศิริธัญญา

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ Quantitative traits in plant breeding

ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การบรรยาย หัวข้อ พันธุศาสตร์และกลไกความต้านทานแมลง

นายวินธัย กมลสุขยืนยง

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การบรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานโรคและแมลง

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานโรคและแมลง (ต่อ)

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:00

การบรรยาย หัวข้อ Research Collaboration

 

14:00 น - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ Introduction to Breeding Management System (BMS)

ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การบรรยาย หัวข้อ Introduction to Breeding Management System (BMS)

ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว


ภาคปฏิบัติการ
วันที่ 5-31 กรกฏาคม 2557

วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

ตัดตัวอย่างใบข้าวสำหรับการสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

ตัดตัวอย่างใบข้าวสำหรับการสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

ตัดตัวอย่างใบข้าวสำหรับการสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

ตัดตัวอย่างใบข้าวสำหรับการสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันพุธที่ 9 และพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างใบข้าว

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างใบข้าว

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างใบข้าว

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างใบข้าว

คณะผู้ฝึกอบรม

วันศุกร์ที่ 11 เสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557

วันจันทร์ที่ 14 อังคารที่ 15 และพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 และศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557

วันจันทร์ที่ 21 อังคารที่ 22 และพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 วันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

รวบรวมข้อมูลจีโนไทป์

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกต้นข้าว

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

08:30 - 10:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง