กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ”

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

ภาคบรรยาย

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  เดินทางเข้าพัก

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

09:00 - 09:10

กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

09:10 - 10:00

การบรรยาย หัวข้อ ความสำคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว เชื้อสาเหตุและแมลงศัตรู กับ กลยุทธในการปรับปรุงพันธุ์ (ทบทวนภาคบรรยายในการฝึกอบรมครั้งที่ 2)

 ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ สภาวะโลกร้อน กับ ความรุนแรงของการระบาดของโรคข้าวและ โรคข้าวที่มีความสำคัญในอนาคต

รศ.ดร. ประสาทพร สมิตะมาน

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และศัตรูธรรมชาติของเพลี๊ยกระโดดสีน้ำตาล

รศ.ดร. สุภาณี พิมพ์สมาน

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยด้านโรคและแมลง (Lesson learning on diseases and insect pests) 

รศ.ดร. ประสาทพร และ รศ.ดร. สุภาณี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

09:00 – 10:30

การบรรยาย หัวข้อ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมวิกฤตต่อสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พืช

ดร. คัทลียา ฉัตรเที่ยง

10:30 – 11:00

รับประทานอาหารว่าง

 

11:00 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ น้ำท่วม: ชนิด และกลไกของข้าวในการอยู่รอดภายใต้สภาพน้ำท่วมแบบต่างๆ

ดร. วินิตชาญ รื่นใจชน

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ ฝนแล้ง: ชนิด และกลไกของข้าวในการอยู่รอดภายใต้สภาพแล้ง

ดร. บุญรัตน์ จงดี

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:00

การบรรยาย หัวข้อ ฝนแล้ง: ชนิด และกลไกของข้าวในการอยู่รอดภายใต้สภาพแล้ง (ต่อ)

ดร. บุญรัตน์ จงดี

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

09:00 - 10:00

การบรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมวิกฤต

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:00

การบรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมวิกฤต (ต่อ)

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 15:30

กล่าวปิดการอบรมภาคบรรยาย

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

 

ภาคปฏิบัติการ
(วันที่ 24 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)

วันที่ 24- 25 มกราคม 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 26 – วันที่ 30 มกราคม 2558 

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

 

 

08:30 - 10:00

Intensive training on data management
บรรยายและปฏิบัติ

Dr. Jonaliza L. Siangliw
คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

บรรยายและปฏิบัติ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

บรรยายและปฏิบัติ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

บรรยายและปฏิบัติ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

รวบรวมข้อมูลจีโนไทป์

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกต้นข้าว

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

 ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

วันเสาร์28 กุมภาพันธ์ 2558     เดินทางกลับ