ร่างกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ปีที่ 2  ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 1-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558


(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ร่างกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ปีที่ 2  ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 1-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558


(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558  เดินทางเข้าพัก

ภาคบรรยาย

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้รับผิดชอบ

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

 

09:00 - 09:10

กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

09:10 - 10:00

การบรรยาย ทบทวนภาคบรรยายในการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 2 และ 3

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: ความสำคัญ ความหลากหลาย และการป้องกันกำจัด

คุณวันทนา ศรีรัตนศักดิ์
(กรมการข้าว)

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: พันธุศาสตร์ กลไก และความก้าวหน้าของการค้นหายีนต้านทาน

ดร. จิรพงศ์ ใจรินทร์
(กรมการข้าว)

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้รับผิดชอบ

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

 

09:00 - 10:00

การบรรยาย หัวข้อ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมวิกฤตต่อสรีรวิทยาของข้าว(ต่อเนื่องจากอบรมครั้งที่ 3)

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อสรีรวิทยาของข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนร้อน

ผศ.ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
(ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ ผลกระทบของสภาวะดินเค็มต่อสรีรวิทยาของข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็ม

รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาข้าวเหล็กสูง โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.วินิตชาญ รื่นใจชน
(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

เวลา

 กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย  ผู้รับผิดชอบ

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

 

09:00 - 10:30

การบรรยาย หัวข้อ ความรู้พื้นฐาน และการค้นหา SNP markers

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

10:30 - 11:00

รับประทานอาหารว่าง

 

11:00 - 12:00

การบรรยาย หัวข้อ SNP marker: การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การบรรยาย หัวข้อ Quantstudio real-time PCR: หลักการตรวจสอบ SNPs และการออกแบบ probe primers

คุณพรรณทิพา พรตเจริญ
(บริษัทยีนพลัส)

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

สาธิตการใช้และอ่านผลจากเครื่อง Quantstudio real-time PCR

คุณพรรณทิพา พรตเจริญ
(บริษัทยีนพลัส)

 

 

 ภาคปฏิบัติการ

วันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2558

วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2558

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกตัวอย่าง

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกตัวอย่าง

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:30 - 10:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 - 10:30

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 14:30

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:30

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558  เดินทางกลับ