กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 1/2559”

วันที่ 27-29 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ภาคบรรยาย

วันที่ 27-29 มกราคม 2559

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559

เวลา

 หัวข้อบรรยาย  วิทยากร

09:30 น. - 09:40 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

09:40 น. - 10:40 น.

การบรรยาย หัวข้อ คุณภาพของข้าว และ ความต้องการของตลาดภายในและตลาดโลก

 

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

(ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์)

10:40 น. - 11:10 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

11:10 น. - 12:40 น.

การบรรยาย หัวข้อ คุณสมบัติแป้งข้าวและการใช้ประโยชน์

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

12:40 น. - 14:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

14:00 น. - 15:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางการปรับปรุงคุณภาพ (ทางโภชนาการ)ของข้าวไทยเพื่อสุขภาพและเพื่อมูลค่าเพิ่มในอนาคต

รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

(สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

15:00 น. - 15:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:30 น. - 16:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ สมบัติของข้าวต่อการแปรรูป

คุณประจงเวท สาตมาลี

(สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

09:00 น. – 10:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ Volatile compounds ในเมล็ด ข้าว กระบวนการสังเคราะห์สารหอม 2AP และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนควบคุมความหอม

ดร.ศิวเรศ อารีกิจ

(ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

10:00 น. – 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ คุณภาพหุงต้มของข้าว กระบวนการสังเคราะห์แป้งข้าว ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการใช้ประโยชน์

คุณเอกวัฒน์ ไชยชุมภู

(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีทางด้าน metabolomics กับการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีในข้าว

ดร.อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย และประสบการณ์การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

ดร.สุรพงษ์ สาคะรัง

(ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

09:00 น. - 10:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ Next generation plant breeding

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 11:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบ  gene pyramiding และการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมแบบ high-throughput genotyping

ดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

11:30 น. – 12:00 น.

เยี่ยมชมระบบ: High-throughput genotyping

ดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ High-throughput phenotyping: Application in Plant stress response study

คุณอภิลักษณ์  มุสิกอินทร์

(Field Application Specialist (Bioinformatics) บริษัทยีนพลัส)

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ High-throughput phenotyping: Application in Plant stress response study (ต่อ)

คุณอภิลักษณ์  มุสิกอินทร์

             

 

 

ภาคปฏิบัติการ

วันที่ 30 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2559

  

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559

วลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้รับผิดชอบ

08:30 น. - 10:00 น.

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

การสกัดดีเอ็นเอ

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 

08:30 น. - 10:00 น.

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2559

08:30 น. - 10:00 น.

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. – 16:00 น.

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

การแยกขนาดดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส

คณะผู้ฝึกอบรม

วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558

08:30 น. - 10:00 น.

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

การตรวจสอบขนาดแถบดีเอ็นเอเป้าหมาย

คณะผู้ฝึกอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกตัวอย่าง

คณะผู้ฝึกอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

วิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์และคัดเลือกตัวอย่าง

คณะผู้ฝึกอบรม 

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

08:30 น. - 10:00 น.

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

เขียนรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

08:30 น. - 10:00 น.

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

10:00 น. - 10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 น. - 12:00 น.

นำเสนอความก้าวหน้า

ผู้เข้ารับการอบรม

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 14:30 น.

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

14:30 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 น. - 16:30 น.

ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางกลับ