รายชื่อ

หน่วยงานสังกัด

 

นายอนุชาติ คชสถิตย์

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

 

นายอิสระพงษ์ บุตรจันทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

 

นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

 

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

 

นางสาวชวนชม ดีรัศมี

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

 

 นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

 

นางสาวเบญจวรรณ พลโคต

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

 

นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่