เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 การประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช
ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่ 3 เมษายน 2560

 


 

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2560 

 

 


วันที่ 5 เมษายน 2560