รายชื่อ

หน่วยงาน

1

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

2

ผศ. ดร. สุรีพร  เกตุงาม

ภาควิชาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3

ดร. ไวพจน์  กันจู

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

4

นายมีชัย เซี่ยงหลิว

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

5

ดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

6

ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

7

นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย 

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

8

นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

9

นางสาวชนากานต์ วงษาพรหม

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

10.

นางสาวศิริภา กออินทร์ศักดิ์

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

11

นางสาวกาญจนา ปัญญาแวว

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

12

นางสาวกฤตยา สายสมัย

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

13

นายศรีสวัสดิ์  ขันทอง     

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)

14

นางสาววรรณนภา  สัตยชิติ 

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)