ดร. ธีรยุทธ  ตู้จินดา


หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)