ผศ. ดร. สุรีพร  เกตุงาม


ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี