นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย


หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)