นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์


หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)