นางสาวกาญจนา ปัญญาแวว


หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค)