กำหนดการติดตามความก้าวหน้าในโครงการ “พัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”

(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง

และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

ณ ศูนย์วิจัยข้าวเครือข่ายภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการวิจัย “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)”

 

 

กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

08:30 – 12:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ถึง ศวข.ปราจีนบุรี

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 16:30 น.

ติดตามงาน ณ ศวข.ปราจีนบุรี (ประชากรข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F4) ผู้ติดต่อ คุณรื่นฤดี โทร. 081-374085

16:30 – 20:00 น.

เดินทางจาก ศวข.ปราจีนบุรี ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

กำหนดการเดินทาง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

05:00 – 06:25 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถึงสนามบินดอนเมือง

07:25 – 08:30 น.

เดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดอุบลราชธานี

(โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9312)

08:00 – 16:00 น.

-   รถจาก ศวข.อุบลราชธานี รับ ดร.สุรีพร จากที่พัก

-   รับคณะเดินทางจากสนามบินอุบลราชธานี

-   ติดตามงานวิจัย ณ ศวข.อุบลราชธานี (ประชากรข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น F6 และรุ่นรวมยีน PY-F1) ผู้ติดต่อ คุณอนุชาติ 086-8681958

17:00 – 18:00 น.

เดินทางกลับจาก จังหวัดอุบลราชธานี ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

(โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9325)

18:30 - 20:30 น.

เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

08:00 – 09:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ถึง ศวข.คลองหลวง

09:30 – 12:30 น.

ติดตามงาน ณ ศวข.คลองหลวง (ประชากรข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F5, BC2F1และ BC3F3 และรุ่นรวมยีน PY-F1) ผู้ติดต่อ คุณประกอบกิจ โทร. 081-3742085

12:30 – 17:30 น.

เดินทางจาก ศวข.คลองหลวง ถึง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17:00 – 19:00 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่ จ.นครราชสีมา)

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.นครราชสีมา

08:30 – 12:30 น.

ติดตามงาน ณ ศวข.นครราชสีมา (ประชากรข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 ทนน้ำท่วมฉับพลันและต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F5 และ รุ่นรวมยีน PY-F1) ผู้ติดต่อ คุณอิสระพงษ์ 087-0517312

12:30 – 17:30 น.

เดินทางจาก ศวข.นครราชสีมา ถึง จังหวัดชัยนาท

17:00 – 19:00 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่ จ.ชัยนาท)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.ชัยนาท

08:30 – 12:30 น.

ติดตามงาน ณ ศวข.ชัยนาท (ประชากรข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รุ่น BC3F2และรุ่นพีระมิดยีน PY-F2) ผู้ติดต่อ คุณชวนชม โทร. 081-3462884

12:30 – 15:30 น.

เดินทางจาก ศวข.ชัยนาท ถึง จังหวัดพิษณุโลก

17:00 – 19:00 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่ จ.พิษณุโลก)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.พิษณุโลก

08:30 – 12:30 น.

ติดตามงานวิจัย ณ ศวข.พิษณุโลก (ประชากรข้าวพันธุ์ กข47 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F5 และ BC2F3 และประชากรข้าวพันธุ์ กข47 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F5 และ BC4F2) ผู้ติดต่อ คุณเปรมกมล โทร. 083-5679865

13:30 – 18:30 น.

เดินทางจาก ศวข.พิษณุโลก ถึง จ.แพร่

18:30 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางเข้าที่พัก (พักค้างคืนที่ จ.แพร่)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.แพร่

08:30 – 12:00 น.

ติดตามงานวิจัย ณ ศวข.แพร่  (ประชากรข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC1F5, BC2F4, BC3F3 และ รุ่นพีระมิดยีน PY-F2) ผู้ติดต่อ คุณกุลชนา โทร 091-9963481

12:00 – 22:00 น.

เดินทางกลับ จากจังหวัดแพร่ ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

หมายเหตุ: เวลาในการเดินทาง และโรงแรมที่พัก อาจมีเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ดังนี้

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

สังกัด

1

นายอนุชาติ คชสถิตย์

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

2

นายอิสระพงษ์ บุตรจันทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

3

นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

4

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

5

นางสาวชวนชม ดีรัศมี

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

6

นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

7

นางสาวเบญจวรรณ พลโคต

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

8

นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

9

นายสุนิยม  ตาปราบ

กองวิจัยและพัฒนา กรมการข้าว

10

นายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์

กองวิจัยและพัฒนา กรมการข้าว

11

นายธีรยุทธ ตู้จินดา

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

12

นางสาววัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

13

นางสาวมณฑาทิพย์  ทองคุ้ม

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

14

นายศรีสวัสดิ์ ขันทอง

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

15

นางสาวศิริพร วัฒนศรีรังกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

16

นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแคล้ว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

17

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

18

นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

19

รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20

นายไวพจน์  กันจู

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

หมายเหตุ: ในวันเดินทางอาจมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าจำนวนรวมในตาราง