การติดตามความก้าวหน้าในโครงการ
“พัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”

(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
และศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
และ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ณ ศูนย์วิจัยข้าวเครือข่ายภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการวิจัย “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล(ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)”

 

 

ร่างกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 8พฤษภาคม2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

 

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

 

08:00 – 16:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ถึงจังหวัดแพร่

13:00 – 14:25 น.

อ.ธีรยุทธ และคณะผู้แทนจาก สวก.และ BIOTEC เดินทาง กรุงเทพ-แพร่ ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8004

 

อ.ธีรยุทธ และคณะ เดินทางจากสนามบินแพร่ ถึงที่พัก โดยรถตู้

18:00 – 19:30 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่แพร่ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นท์)

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.แพร่

08:15 – 11:00 น.

ดูงานงานวิจัย ณ ศวข.แพร่  (ดูงานประชากรชัยนาท1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC3F1)

ผู้ติดต่อ คุณกุลชนา โทร 091-9963481

11:00 – 14:30 น.

เดินทางจาก ศวข.แพร่ ถึง ศวข.พิษณุโลก

14:30 – 17:00 น.

ดูงานวิจัย ณ ศวข.พิษณุโลก (ดูงานประชากร กข47 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F3 และBC2F1 และประชากร กข47 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F4 และBC3F1)

ผู้ติดต่อ คุณเปรมกมล โทร. 083-5679865

17:00 – 19:00 น.

เดินทางจาก ศวข.พิษณุโลก เดินทางถึงอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์

19:00 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำและเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่นครสวรรค์ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์)

  

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

07:30 – 09:30 น.

เดินทางจาก ที่พักอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ถึง ศวข.ชัยนาท

09:30 – 11:30 น.

ดูงานณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท1 (ดูงานประชากรชัยนาท1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F3

และ BC4F1) ผู้ติดต่อคุณชวนชม โทร. 081-3462884

12:00 – 13:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 15:30 น.

เดินทางจาก ศวข.ชัยนาท ถึงอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

15:30 – 17:00 น.

ดูงานวิจัย ณ ศวข.คลองหลวง (ดูงานประชากรปทุมธานี 1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC3F1)

ผู้ติดต่อ คุณประกอบกิจ โทร 081-3742085

18:00 – 20:30 น.

รับประทานอาหารค่ำ และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จ.นครปฐม

 

ร่างกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

 

08:00 – 13:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ถึง ศวข.นครราชสีมา

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 15:30 น.

ดูงานณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา (ดูงานประชากรสุรินทร์ 1 ทนน้ำท่วมฉับพลันและต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F4และ BC3F1) ผู้ติดต่อ คุณอิสระพงษ์ 087-0517312

15:30 – 19:00 น.

เดินทางจาก ศวข.นครราชสีมา  เดินทางถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานี

19:00 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำและเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่อุบลราชธานี โรงแรมเดอะริช อุบลราชธานี)

 

 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

 

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พัก ถึง ศวข.อุบลราชธานี

09:00 – 12:30 น.

ดูงานงานวิจัย ณ ศวข.อุบลราชธานี (ดูงานประชากรสุรินทร์ 1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC3F1) ผู้ติดต่อ คุณอนุชาติ 086-8681958

13:00 – 15:30 น.

เดินทางจาก ศวข.อุบลราชธานี ถึงที่พัก (พักค้างคืนที่อุบลราชธานี โรงแรมเดอะริช อุบลราชธานี)

 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

08:00 – 16:00 น.

เดินทางจากที่พัก (จ.อุบลราชธานี) ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 {oziogallery 154}

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ดังนี้

           รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

สังกัด

1

นายอนุชาติคชสถิตย์

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

2

นายอิสระพงษ์ บุตรจันทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

3

นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

4

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

5

นางสาวชวนชม ดีรัศมี

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

6

นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

7

นางสาวเบญจวรรณ พลโคต

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

8

นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

9

นายธีรยุทธ ตู้จินดา

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

10

นางสาววัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

11

นางสาวมณฑาทิพย์  ทองคุ้ม

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

12

นางสาวชนากานต์ วงษาพรหม

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

13

นายศรีสวัสดิ์ ขันทอง

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

14

นางสาวกาญจนา ปัญญาแวว

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

15

นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

16

นางสาวปัณฑริกา  ชุ่มวงค์

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

17

นางสาวศิริพร วัฒนศรีรังกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

18

นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแคล้ว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

19

นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

20

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

21

นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

22

รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23

นายกวินธรรพ์ บุพผา

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาโรคพืช ม.เกษตรศาสตร์

24

นายเทิดศักดิ์  สวัสดิ์สุข

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาโรคพืช ม.เกษตรศาสตร์