การเดินทางติดตามการดำเนินงานหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับการอบรม และผู้ฝึกอบรม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมในศูนย์วิจัยข้าวแต่ละแห่ง หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ณ ศูนย์วิจัยข้าวเครือข่ายภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการวิจัย “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)” โดยมีกำหนดการเดินทางติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 7 แห่ง  และรายนามผู้ร่วมเดินทางติดตามงานในครั้งนี้

 

 

กำหนดการเดินทางติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าว 7 แห่ง 
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

08:00 – 13:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม ถึง ศวข.ปราจีนบุรี

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 16:30 น.

ดูงานณ ศวข.ปราจีนบุรี (งานประชากรข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F2 ติดตาม RD45/KPSKD20 การทดสอบผลผลิตในสภาพน้ำลึกในปีที่ผ่านมาถึงการทดลองในปีนี้  BC2F1, BC1F2 และการทดสอบข้าวทนน้ำท่วม) ผู้ติดต่อคุณรื่นฤดี โทร. 081-3742085

16:30 – 19:30 น.

เดินทางกลับจาก ศวข.ปราจีนบุรี ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

08:00 – 13:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม ถึง ศวข.ชัยนาท

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 16:00 น.

ดูงานณ ศวข.ชัยนาท (งานประชากรข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น BC3F2 และรุ่นพีระมิดยีน PY-F1) ผู้ติดต่อคุณชวนชม โทร. 081-3462884

16:00 – 19:30 น.

เดินทางจาก ศวข.ชัยนาท ถึง จ.พิษณุโลก

19:30 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำและเดินทางถึงที่พัก (โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2558

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พักถึง ศวข.พิษณุโลก

08:30 – 12:30 น.

ดูงานวิจัย ณ ศวข.พิษณุโลก (ดูงานประชากรข้าวพันธุ์ กข47 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F4 และ BC3F1 และประชากรข้าวพันธุ์ กข47 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F5 และ BC4F1) ผู้ติดต่อ คุณเปรมกมล โทร. 083-5679865

13:30 – 16:00 น.

เดินทางจาก ศวข.พิษณุโลกเดินทางถึงที่พัก จ.แพร่

19:00 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำและเดินทางถึงที่พัก (โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นท์)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

09:30 – 10:45 น.

เดินทางจากสนามบินดอนเมือง - แพร่ DD8002 (ดร.ธีรยุทธ)

10:45 – 11:15 น

สนามบิน – ศวข แพร่

11: 15 น

รายงานความก้าวหน้านาชล ประชากรข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC4Fรุ่นพีระมิดยีน PY-F1

12:00 – 13:00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น

ดูงานงานวิจัย ณ ศวข.แพร่ (ชัยนาท1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น BC4Fรุ่นพีระมิดยีน PY-F1) เก็บตัวอย่างใบข้าวรุ่น F2 ที่ทดสอบความต้านทานบั่ว

16:00 – 19:30 น

หารือความร่วมมือนาน้ำฝนโครงการ Thai MAGIC และรับประทานอาหารค่ำ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

08:00 – 10:30 น.

เดินทางจากที่พักถึง แม่นาเรือ จ พะเยา

10:30 – 11:30 น.

ดูงานงานวิจัย CSSL แม่นาเรือ

11:-30– 14:00 น.

เดินทางจากแม่นาเรือ ถึงแม่ใจ จ พะเยา และ แวะพักรับประทานอาหาร

14:00 – 15:00 น

ดูงานงานวิจัย CSSL ที่แม่ใจ

15:00 – 16:00 น

เดินทางจากแม่ใจ ถึง สนามบินเชียงราย

18:45 – 20:00 น.

เดินทางจากสนามบินเชียงราย - ดอนเมือง DD8723 (ดร.ธีรยุทธ)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08:00 – 16:00 น.

เดินทางจากที่พัก ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 11- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 11พฤศจิกายนพ.ศ. 2558 

08:00 – 13:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม ถึง ศวข.นครราชสีมา

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 15:30 น.

ดูงานณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา (ดูงานประชากรข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 ทนน้ำท่วมฉับพลันและต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลรุ่น F4 และ BC3F2) ผู้ติดต่อคุณอิสระพงษ์ 087-0517312

15:30 – 19:00 น.

เดินทางจาก ศวข.นครราชสีมา เดินทางถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานี

19:00 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำและเดินทางถึงที่พัก (พักค้างคืนที่อุบลราชธานี โรงแรมวีโฮเทล)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08:00 – 08:30 น.

เดินทางจากที่พักถึงศวข.อุบลราชธานี

09:00 – 12:30 น.

ดูงานงานวิจัย ณ ศวข.อุบลราชธานี (ดูงานประชากรข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง รุ่น F5 และ BC3F2) ผู้ติดต่อ คุณอนุชาติ 086-8681958

13:00 – 13:30 น.

เดินทางจาก ศวข.อุบลราชธานีถึงที่พัก (พักค้างคืนที่อุบลราชธานีโรงแรมวีโฮเทลอุบลราชธานี)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08:00 – 16:00 น.

เดินทางจากที่พัก (จ.อุบลราชธานี) ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จ.นครปฐม

       

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08:30 – 13:30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม ถึง ศวข.คลองหลวง

(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง)

13:30 – 16:30 น.

ดูงานณ ศวข.คลองหลวง (งานประชากรข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ต้านทานโรคขอบใบแห้งรุ่น F4, BC4F1 และ BC3F2) ผู้ติดต่อคุณประกอบกิจ โทร. 081-3742085

16:30 – 18:30 น.

เดินทางจาก ศวข.คลองหลวง ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน          จ.นครปฐม

 

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ดังนี้

 

ชื่อ

สังกัด  

1

นายอนุชาติ คชสถิตย์

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

2

นายอิสระพงษ์ บุตรจันทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

3

นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

4

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

5

นางสาวชวนชม ดีรัศมี

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

6

นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

7

นางสาวเบญจวรรณ พลโคต

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

8

นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

9

นายธีรยุทธ ตู้จินดา

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

10

นางสาววัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

11

นายมีชัย  เซี่ยงหลิว

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

12

นางสาวมณฑาทิพย์  ทองคุ้ม

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

13

นายศรีสวัสดิ์ ขันทอง

ห้องปฎิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

14

นางสาวศิริพร วัฒนศรีรังกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

15

นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแคล้ว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

16

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสโภณ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

17

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

18

นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

19

รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20

นายไวพจน์  กันจู

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

21

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น

กองวิจัยและพัฒนาข้าว

22

นายสุนิยม ตาปราบ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 {oziogallery 161}